MENU

C实现不用临时变量交换两个数的值(一行代码)

July 7, 2021 • Read: 233 • 编程开发

本文首发于: https://frytea.com

最近看到一个问题感觉很有意思:

“如何在不申请临时变量的情况下交换两个数的值?”

思考许久没有思路,查阅一番发现方法不少,在这里介绍四种方法:

方法一

void swap(int *p, int *q)
{
  *a = *a ^ *b;
  *b = *b ^ *a;
  *a = *a ^ *b;
}

提示:异或运算符 ^ 也称 XOR 运算符,它的规则是若参加运算的两个二进位同号,则结果为 0 (假);异号为 1(真)。即 0 ^ 0 = 0 , 0 ^ 1 = 1 , 1 ^ 0 = 1 , 1 ^ 1 = 0

计算实例:

a = 3 -> 0000 0011
b = 4 -> 0000 0100

step1:
  a = a ^ b
  -> 0000 0011
   ^ 0000 0100
   = 0000 0111 -> 7

step2:
  b = b ^ a
  -> 0000 0100
   ^ 0000 0111
   = 0000 0011 -> 3

step3:
  a = a ^ b
  -> 0000 0111
   ^ 0000 0011
   = 0000 0100 -> 4

方法二

void swap(int *p, int *q)
{
  *a = *a + *b;
  *b = *a - *b;
  *a = *a - *b;
}

方法三

void swap(int *p, int *q)
{
  *a = *a + *b - (*b = *a);
}

C/C++ 中 ( A = B ) 返回得到是赋值号( = )的左面的值

计算实例:

a = 3;
b = 4;

a = 3 + 4 - (b = 3)
 = 3 + 4 - 3
 = 4;

-> a = 4;
-> b = 3;

方法四

void swap(int *p, int *q)
{
  *a ^= *b ^= *a ^= *b;
}
计算实例:

a = 3;
b = 4;

a = 3 ^ 4 = 7;
b = 4 ^ 7 = 3;
a = 7 ^ 3 = 4;

-> a = 4;
-> b = 3;

参考文献

Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code